Košický samosprávny kraj

Dotazník k príprave stratégie kraja
na obdobie 2021 - 2027

Otázky označené * sú povinné na vyplnenie. Bez ich vyplnenia nie je možné pokračovať vo vypĺňaní dotazníka.


V odpovedi je potrebné vlastným slovami popísať najzávažnejšie problémy, ktoré si vyžadujú vyššiu pozornosť aj na krajskej úrovni, pretože presahujú možnosti riešenia na úrovni starostov a primátorov.V odpovedi môžete uviesť návrhy ako by bolo možné vyriešiť kritické problémy okresu, ale uveďte aj rozvojové námety, ktoré by mohli byť pre zvyšovanie kvality života občanov veľmi prínosné.


V odpovedi je vhodné uviesť také prednosti (potenciál) okresu, ktoré môžu urobiť Váš okres lukratívnejším a môžu byť pridanou hodnotu pre občanov okresu.

Uveďte názov organizácie, ktorú zastupujete.
 Admin    16. 9. 2020    Nezaradené  

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Najnovšie komentáre


Ing. Pál Barta

Komunikovať a prezentovať úspechy a možnosti dosiahnutých výsledkov spoločne - je cesta k úspechu, preto vítame túto iniciatívu KSK.

Pre doplnenie názoru nás môžete kontaktovať

Otázky označené * sú povinné na vyplnenie. Bez ich vyplnenia nie je možné pokračovať vo vypĺňaní dotazníka.
Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov *

Účel spracúvania je vytvorenie zoznamu socio-ekonomických partnerov. Právnym základom je oprávnený záujem KSK v súvislosti s vykonávaním plánovacej činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja v zmysle zákona 302/2001 Z.z.. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje. Dotknuté osoby sú socio-ekonomickí partneri, ich štatutárne orgány a zamestnanci. Príjemcovia osobných údajov sú KSK a kontrolné orgány. Doba uchovávania je podľa registratúrneho plánu a poriadku Úradu KSK. Práva dotknutých osôb: Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby za KSK e-mailom na: zo@vucke.sk alebo telefonicky na: +421 55 7268 312. Práva dotknutej osoby sú uvedené na webovej stránke KSK https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/gdpr/