Integrovaná územná stratégia (IÚS)

Integrovaná územná stratégia (IÚS) je pripravovaná v spolupráci miest, obcí a VÚC, resp. regionálnymi združeniami ZMOS a ÚMS, štátnou správou a ostatnými socioekonomickými partnermi. Spracovanie IÚS je v gescii VÚC, koordinované Radou partnerstva, ktorú si každý kraj vytvára na regionálnej úrovni. Príprava IÚS si vyžaduje využitie inovatívnych nástrojov manažmentu regionálneho rozvoja. S touto ambíciou pristupuje aj Košický samosprávny kraj ku kreovaniu vlastnej Rady partnerstva a koordinačných štruktúr na úrovní okresov (resp. skupín obcí) tvoriacich strategicko-plánovacie regióny ako základu tvorby rozvojových stratégií.

zobraziť viac

Integrovaná územná stratégia (IÚS)

Integrovaná územná stratégia (IÚS) je pripravovaná v spolupráci miest, obcí a VÚC, resp. regionálnymi združeniami ZMOS a ÚMS, štátnou správou a ostatnými socioekonomickými partnermi. Spracovanie IÚS je v gescii VÚC, koordinované Radou partnerstva, ktorú si každý kraj vytvára na regionálnej úrovni. Príprava IÚS si vyžaduje využitie inovatívnych nástrojov manažmentu regionálneho rozvoja. S touto ambíciou pristupuje aj Košický samosprávny kraj ku kreovaniu vlastnej Rady partnerstva a koordinačných štruktúr na úrovní okresov (resp. skupín obcí) tvoriacich strategicko-plánovacie regióny ako základu tvorby rozvojových stratégií.

zobraziť viac

topimg.jpg

DOTAZNÍK na predkladanie námetov do stratégie

Po doterajších skúsenostiach z nenaplnených cieľov a veľkých očakávaniach budú pri nastavení novej stratégie kraja použité také transparentné postupy, aby do procesu prípravy mohli byť zapojení všetci dôležití partneri nielen miestne samosprávy, ale aj
socio-ekonomickí partneri z neziskového, podnikateľského či akademického sektora Týmto pozývame všetkých partnerov zastupujúcich záujmy našich obyvateľov do diskusie a prípravy novej stratégie košického kraja.

Na úvod do diskusie sme pripravili pre Vás krátky dotazník, ktorý bude jedným z nástrojov verejnej diskusie o problémoch a riešeniach v našom kraji na najbližšie obdobie.

zobraziť dotazník
dotaznik-ksk.svg

Aktuality

Vybrali sme sa do regiónov za starostami, primátormi, odborníkmi, ale aj podnikateľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, aby sme spojili hlavy dokopy a začali tvoriť Radu partnerstva nielen z krajského mesta, ale priamo v regiónoch. Nechceme robiť rozhodnutia od stola, preto sme sa rozhodli na septembrových stretnutiach počúvať ľudí z praxe a hľadať riešenia priamo v teréne.

17.
September

Spišská Nová Ves (pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica)

Prvé stretnutie partnerov zorganizoval Košický samosprávny kraj 17. septembra v Spišskej Novej Vsi. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Galérie umelcov Spiša. Na úvod stretnutia privítala prítomných v roli hostiteľky pani riaditeľka Mgr. Lucia Benická.Stretnutie sa nieslo v otvorenom...

zobraziť článok

18.
September

Michalovce (pre okresy Michalovce a Sobrance)

Stretnutie v srdci Zemplína sa uskutočnilo v priestoroch pobočky Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia socio-ekonomických partnerov z okresov Sobrance a Michalovce. Po predstavení účelu založenia Rady partnerstva...

zobraziť článok

21.
September

Košice (pre okres Košice-okolie)
.

Priestory na stretnutie partnerov okresu Košice okolie poskytla Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. , v aule na Tajovského 13, v Košiciach. Hlavným posolstvom bola výzva pripraviť sa čo najlepšie na nové čerpanie eurofondov. Úlohou je zozbierať námety a formalizovať...

zobraziť článok

21.
September

Trebišov
.

Tentokrát hostiteľom stretnutia bol primátor Trebišova, ktorý poskytol priestory zasadačky Mestského úradu v Trebišove. Spolu s uvedomením si skutočnosti značných regionálnych rozdielov predseda pripomenul základnú myšlienku a poslania eurofondov, ktoré majú slúžiť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov ...

zobraziť článok

23.
September

Rožňava
.

Košická župa pozýva do prípravy Integrovanej územnej stratégie aj aktérov Gemera. Priestory na stretnutie poskytlo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Už pred stretnutím aj vyplnené námety na rozvoj, v pripravenom dotazníku boli predzvesťou aktívnej diskusie aj za účasti predstaviteľov kraja...

zobraziť článok

24.
September

Košice (pre okresy Košice I, II, III, IV, Košice-mesto)

Ako posledné a najdôležitejšie stretnutie 1.kola stretnutí k príprave Integrovanej územnej stratégie a k vytvoreniu Rady partnerstva si predseda župy určil stretnutie pre samotnú metropolu a jej okresy Košice I-IV. Účasť jednotlivých zástupcov socioekonomických partnerov ale aj predstaviteľov mesta ...

zobraziť článok

Kraj pripravuje novú rozvojovú stratégiu 2021-2027


Nové programové obdobie na národnej úrovni koordinuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Rozpočet na financovanie rozvojových cieľov Európskej únie na roky 2021 – 2027 sa pre Slovensko predbežne pohybuje na úrovni vyše 18,6 miliardy eur. Nato, aby takýto objem prostriedkov plnil účel znižovania regionálnych rozdielov, každý kraj si pripravuje vlastné stratégie a od ich kvality bude závisieť aj veľkosť balíka, ktorý bude nášmu kraju pridelený. Nová stratégia bude plne reflektovať politické ciele, ktoré sú nastavené zhora, ale našou regionálnou úlohou je pripraviť Integrované projektové balíčky, ktoré budú napĺňať aj naše lokálne potreby a špecifiká. Ako každý môže tušiť, tento proces nebude jednoduché v tak krátkom čase zvládnuť, preto župa spolu so všetkými partnermi zúčastnenými na formovaní Rady partnerstva musia si nastaviť vlastné priority rozvoja v súlade s prepísanými cieľmi EÚ a takto ich formulovať do novej stratégie. Prvým priblížením bude vstupná správa, ktorá bude hotová do konca roka 2020.

aktuálne stratégie
strategie-ksk.svg

Dokumenty

Kontakty

Kontaktná adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Sekretariát Rady partnerstva:
radapartnerstva@vucke.sk
Tel. kontakt: +421 55 7268 191