top-house-rada-partnerstva

RADA
PARTNERSTVA

resp-bg

DOTAZNÍK na predkladanie námetov do stratégie

Po doterajších skúsenostiach z nenaplnených cieľov a veľkých očakávaniach budú pri nastavení novej stratégie kraja použité také transparentné postupy, aby do procesu prípravy mohli byť zapojení všetci dôležití partneri nielen miestne samosprávy, ale aj
socio-ekonomickí partneri z neziskového, podnikateľského či akademického sektora Týmto pozývame všetkých partnerov zastupujúcich záujmy našich obyvateľov do diskusie a prípravy novej stratégie košického kraja.

Na úvod do diskusie sme pripravili pre Vás krátky dotazník, ktorý bude jedným z nástrojov verejnej diskusie o problémoch a riešeniach v našom kraji na najbližšie obdobie.

zobraziť dotazník
dotaznik-ksk.svg

Aktuality

Vybrali sme sa do regiónov za starostami, primátormi, odborníkmi, ale aj podnikateľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, aby sme spojili hlavy dokopy a začali tvoriť Radu partnerstva nielen z krajského mesta, ale priamo v regiónoch. Nechceme robiť rozhodnutia od stola, preto sme sa rozhodli počúvať ľudí z praxe a hľadať riešenia priamo v teréne.

11.
Augusta

Hlasovanie predsedu tematickej komisie

Vážení členovia Rady partnerstva,V júlovom mesiaci prebiehalo hlasovanie predsedov do tematických komisií Rady partnerstva. Zvolený boli nasledujúci kandidáti, ktorý získali nadpolovičnú väčšinu hlasov hlasujúcich členov danej tematickej komisie.Výsledky hlasovania predsedov tematických komisií. Predsedom Tematickej komisie pre sociálne záležitosti...

zobraziť článok

28.
Júla

Schválená Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Rada Partnerstva na svojom 1.ustanovujúcom zasadnutí schválila Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR KSK vrátane IÚS KK aj so zapracovanými pripomienkami od jednotlivých členov. Zapracované boli všetky pripomienky, ktoré sme obdržali od členov Rady Partnerstva...

zobraziť článok

13.
Júla

Rada partnerstva Košického samosprávneho kraja

Vybrali sme sa do regiónov za starostami, primátormi, odborníkmi, ale aj podnikateľmi a zástupcami občianskej spoločnosti, aby sme spojili hlavy dokopy a začali rozvíjať náš kraj nielen z krajského mesta, ale priamo v regiónoch. Nerobíme rozhodnutia od stola, preto sme...

zobraziť článok

1.
Júla

Tematická komisia pre kultúru a cestovný ruch Košického kraja

Cieľom nášho stretnutia bolo informovať Vás o aktuálnom stave nastavenia nového programového obdobia 2021-2027, predstavení priorít Košického samosprávneho kraja v oblasti kultúry a cestovného ruchu a predstavení ďalších krokov a postupov v súvislosti s prípravou a zberom projektových...

zobraziť článok

30.
Júna

Tematická komisia pre rozvoj vidieka Košického kraja

Cieľom nášho stretnutia bolo informovať Vás o aktuálnom stave nastavenia nového programového obdobia 2021-2027, predstavení priorít Košického samosprávneho kraja v oblasti rozvoja vidieka a predstavení ďalších krokov a postupov v súvislosti s prípravou a zberom projektových zámerov z územia...

zobraziť článok

23.
Júna

Tematická komisia pre udržateľnú dopravu Košického kraja

Cieľom nášho stretnutia bolo informovať Vás o aktuálnom stave nastavenia nového programového obdobia 2021-2027, predstavení priorít Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravy a predstavení ďalších krokov a postupov v súvislosti s prípravou a zberom projektových zámerov z územia...

zobraziť článok

Kraj pripravuje novú rozvojovú stratégiu 2021-2027


Nové programové obdobie na národnej úrovni koordinuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Rozpočet na financovanie rozvojových cieľov Európskej únie na roky 2021 – 2027 sa pre Slovensko predbežne pohybuje na úrovni vyše 18,6 miliardy eur. Nato, aby takýto objem prostriedkov plnil účel znižovania regionálnych rozdielov, každý kraj si pripravuje vlastné stratégie a od ich kvality bude závisieť aj veľkosť balíka, ktorý bude nášmu kraju pridelený. Nová stratégia bude plne reflektovať politické ciele, ktoré sú nastavené zhora, ale našou regionálnou úlohou je pripraviť Integrované projektové balíčky, ktoré budú napĺňať aj naše lokálne potreby a špecifiká. Ako každý môže tušiť, tento proces nebude jednoduché v tak krátkom čase zvládnuť, preto župa spolu so všetkými partnermi zúčastnenými na formovaní Rady partnerstva musia si nastaviť vlastné priority rozvoja v súlade s prepísanými cieľmi EÚ a takto ich formulovať do novej stratégie. Prvým priblížením bude vstupná správa, ktorá bude hotová do konca roka 2020.

aktuálne stratégie
strategie-ksk.svg

Dokumenty

 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg
 • partners.jpg

Kontakty

Kontaktná adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Sekretariát Rady partnerstva:
radapartnerstva@vucke.sk
Tel. kontakt: +421 55 7268 191

Kontaktná osoba:
Mgr. Kristína Tobiašová
kristina.tobiasova(@)vucke.sk
Tel. Kontakt: +421 55 6196 651