RADA PARTNERSTVA KOŠICKÉHO KRAJA

Organizačná štruktúra Rady partnerstva

Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj predstavuje inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a ich realizáciu v programovom období EÚ 2021 až 2027. Jej autonómnou súčasťou je Komora UMR. Rada partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj je flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov v danom území Košického kraja. Rada partnerstva koordinuje prípravu a implementáciu IÚS Košického kraja a slúži na zabezpečenie participatívneho riadenia integrovaného územného rozvoja v Košickom kraji, predovšetkým na prípravu, schvaľovanie, riadenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS.


top-rp.png
Komora
KSPR miestnej územnej samosprávy

Kooperačná rada
SPR Gmer


Kooperačná rada
SPR Spiš


Kooperačná rada
SPR Hnilec


Kooperačná rada
SPR Abov


Kooperačná rada
SPR DZ - T


Kooperačná rada
SPR DZ - SM

Komora
sociálnych a ekonomických partnerov



Komora
UMR udržateľného mestského rozvoja

UMR udržateľného mestského rozvoja


Kooperačná rada
UMR MI a okolie



Predsedníctvo Rady partnerstva Košického kraja

Komora
KSPR miestnej územnej samosprávy

Kooperačná rada
SPR Gmer


Kooperačná rada
SPR Spiš


Kooperačná rada
SPR Hnilec


Kooperačná rada
SPR Abov


Kooperačná rada
SPR DZ - T


Kooperačná rada
SPR DZ - SM

Komora
sociálnych a ekonomických partnerov



Komora
UMR udržateľného mestského rozvoja

UMR udržateľného mestského rozvoja


Kooperačná rada
UMR MI a okolie


Dokumenty na stiahnutie

Orgány Rady partnerstva Košického kraja

Kooperačná rada Košického samosprávneho kraja- zoznam členov

Kooperačná rada štátnej správy - zoznam členov

Kooperačná rada podnikateľských subjektov - zoznam členov

Kooperačná rada akademického sektora a inovačných subjektov - zoznam členov

Kooperačná rada neziskových organizácií a cirkví - zoznam členov

Tematické komisie Rady partnerstva- zoznam členov

Zber projektových zámerov

Postup pre vypĺňanie projektových zámerov


Predsedníctvo Rady partnerstva Košického kraja:

• 5 členov

• 1člen=1hlas

• členmi sú predsedovia Komôr



Komory

• 13 členov

• 1člen=1hlas

• členmi sú predsedovia Kooperačných rád

rozhodovanie v komorách



Kooperačná rada

• členmi sú zástupcovia sociálnych a ekonomických partnerov podľa príslušnosti ku komore

• každá Kooperačná rada si volí predsedu


Tematické komisie v rámci  Rady partnerstva

• tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady partnerstva
• sú vytvorené pre každú prioritu definovanú v IÚS
• tematické komisie sú tvorené odborníkmi pôsobiacimi v danej oblasti rozvoja
• návrh na člena Tematickej komisie môže Predsedovi Rady partnerstva predložiť každá Komora
• tematickú komisiu vedie je predseda, ktorého volia členovia Tematickej komisie
• tematická komisia má minimálne 3 členov



Hlavné úlohy

• podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti
• pripravuje a odborne posudzuje tematické investičné balíčky a návrhy projektových zámerov zo zásobníka projektov
• navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS
• dáva Predsedníctvu odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov IÚS
• spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS