Aktuálne strategické dokumenty

pripomienky rady partnerstva

Aktuálne strategické dokumenty
Základné strategické dokumenty Košického samosprávneho kraja sú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Územný plán a strategický dokument Regionálna integrovaná územná stratégia 2014-2020 reflektujúca štrukturálne fondy programového obdobia 2014-2020. Pri príprave novej stratégie IÚS 2021-2027 budeme vychádzať z týchto základných strategicko plánovacích dokumentov, ale k dobrému nastaveniu špecifickej stratégie kraja budeme prihliadať na všetky sektorové ale aj územné stratégie, ktoré má kraj k dispozícií.IÚS a PHRSR 2021-2027 pripravujeme

PHSR Košického kraja 2016-2022

Územný plán regiónu 2017

RIÚS 2014-2020